Działka usługowa – inwestycyjna

442800 zł

Opis nieruchomości

Atrakcyjna działka usługowa w bardzo dobrej lokalizacji.

Położona przy drodze wojewódzkiej.

Powierzchnia działki to  4tys. m2, kształt działki zbliżony do trójkąta, płaska.

Działka położona na terenie dla, którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania o symbolu U.

Teren oznaczony symbolem U przeznacza się na cel zabudowy usługowej:

1) wysokość zabudowy usługowej do trzech kondygnacji nadziemnych oraz maksymalnie 14,0 m, z uwzględnieniem całkowitej dopuszczalnej wysokości zabudowy, o której mowa w § 6 ust. 7 pkt 3 i 4;

2) dachy o nachyleniu od 1,5° do 50°;

3) dopuszcza się podpiwniczenie budynków z uwzględnieniem okresowego wysokiego poziomu wód gruntowych;

4) uciążliwość prowadzonej działalności nie może wykraczać poza granice działki i nie może negatywnie wpływać na środowisko,w tym na grunt, wody podziemne i powierzchniowe, z wyłączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej zgodnych z przepisami odrębnymi;

5) dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej związanej z podstawową funkcją terenu;

6) obowiązuje wydzielenie minimum trzech miejsc postojowych lub parkingowych na 100 m2 powierzchni użytkowej usług;

7) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 15%;

8) powierzchnia zabudowy do 85% powierzchni działki lub terenu (łącznie z terenem utwardzonym);

9) wskaźnik intensywności zabudowy od minimum 0,2 do maksimum 2,7;

10) obowiązuje zakaz realizacji inwestycji mogących zawsze znacząco i mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej zgodnych z przepisami odrębnymi.

 

Zapraszamy na prezentację oraz do zapoznania się ze szczegółami nieruchomości.

Parametry ogłoszenia

Rynek: Pierwotny

Typ transakcji: Sprzedaż

Powierzchnia: 4000 m²

Galeria

Lokalizacja

Agent prowadzący

Dane kontaktowe